Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Examen final escrit (4 punts sobre 10): 40 %.

Elaboració d'un treball acadèmic basat en un projecte d'aprenentatge-servei (2 punts sobre 10): 20 %.

Presentació oral/aplicació del treball acadèmic presentat (2 punts sobre 10): 20 %.

Realització de les tasques pràctiques aplicades a cada tema impartit (2 punts sobre 10): 20 %.

Per a aprovar, serà necessari haver obtingut com a mínim la meitat de la puntuació en l'examen escrit i la realització del treball acadèmic sobre alguns dels temes de l'assignatura, i en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que cinc punts.


Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de 0 (zero) en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero).