Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Elaboració de treballs acadèmics: 20 punts.

Realització d’una valoració neuropsicològica en un cas concret: 10 punts.

Proposta d’un programa d’intervenció neuropsicològica: 10 punts.

Examen escrit: 60 punts.

Es tindrà en compte l’assistència i la participació de l’alumnat en les classes presencials. Per a aprovar l’assignatura, s'han de presentar tots els treballs requerits i obtenir una nota de 5 sobre 10 en l’examen escrit. 

Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de 0 (zero) en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero).