Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Elaboració de treballs acadèmics: 20 punts.

Resolució de casos clínics: 20 punts.

Examen final: 60 punts.

Es tindrà en compte l’assistència i participació de l’alumnat en les classes presencials. Per a poder considerar l’assignatura aprovada, l’alumnat ha de presentar un 80 % dels treballs no presencials requerits pel professorat (treballs acadèmics i casos clínics). L’examen final s’ha de superar amb una puntuació de 5 sobre 10.

Article 11 (Normativa d'avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 (zero) en l'avaluació corresponent de l'activitat. 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero) en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.