Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 38
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.

CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.

CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.

CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de realizar un análisis integrador de los distintos perfiles neuropsicológicos de la población adulta.

Ser capaz de realizar diagnósticos diferenciales neuropsicológicos en patologías neurológicas asociadas a la población adulta.

Ser capaz de de asumir la necesidad constante de actualización de los conocimientos neuropsicológicos mediante la búsqueda selectiva y crítica en las fuentes documentales sobre la disciplina.

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en trastornos neuropsicológicos en un equipo multidisciplinar

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de trabajo de la neuropsicología clínica y otros contextos clínicos asociados.

Saber identificar, analizar e interpretar la patología neuropsicológica asociada a población clínica adulta