Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció, de manera independent, del 50% dels punts possibles en cadascun dels tres tipus de proves: elaboració de treball escrit, examen escrit i resolució de casos.

L'examen serà una prova objectiva, amb preguntes amb quatre alternatives de resposta. La resolució de casos i el treball tindran com a finalitat aprofundir en els continguts dels temes 1 i 2. La resolució de casos consistirà en la formulació d'un cas clínic d'acord amb una de les teories explicades. El treball consistirà en una anàlisi d'una psicopatologia des del model transdiagnòstic 

És necessari presentar-se als tres tipus de prova perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació (Article 11 de la normativa d'avaluació d'estudis oficials UJI)

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 (zero) en l'avaluació corresponent de l'activitat. 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero) en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.