Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE07 - Formular hipòtesi de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de desarrollar una actitud científica y crítica ante las técnicas y métodos de investigación en el ámbito de la Psicopatología

Ser capaz de aprender el formato, la lectura y escritura de artículos científicos en el ámbito de la Psicopatología

Realizar formulaciones clínicas de casos concretos combinando la información de fuentes de información clínica y los conocimientos sobre la psicopatología de los trastornos mentales

Comprender las innovaciones en perspectivas teóricas y modelos explicativos de los trastornos mentales

Comprender las implicaciones de los modelos explicativos de los trastornos mentales en la intervención psicológica de los mismos