SBF002 - Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

El requisit mínim per a aprovar aquesta assignatura és aconseguir almenys el 50 % de la nota màxima en cadascun dels apartats:

- Elaboració de treballs acadèmics: resolució d'un treball de cas únic a triar entre diverses opcions (75 %) i valoració crítica d'una revisió sistemàtica en horari de classe (25 %). Representa un 20 % de la qualificació final.

- Examen escrit: examen final amb 60 preguntes de resposta múltiple. Representa un 60 % de la qualificació final 

- Resolució de casos: examen escrit de resposta múltiple (40 %) i examen oral fent un joc de rols (60 %) d'habilitats terapèutiques on es resoldran casos de problemes en teràpia. Representa un 20 % de la qualificació final.


D'acord amb l'article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 (zero) en l'avaluació corresponent de l'activitat. 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero) en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.