SBF002 - Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional i ajustar el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE08 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE19 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'una empresa, les seues distintes formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.

CE20 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CE11 -Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

Resultats d'aprenentatge

Conocer y saber utilizar las habilidades básicas del psicólogo general sanitario

Conocer los aspectos legales y administrativos que amparan y regulan la práctica clínica

Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

Comprender y ser consciente de las implicaciones éticas de la práctica profesional

Comprender y ser capaz de apreciar la investigación y el rigor en los contextos clínicos

Comprender la importancia y ser capaz de establecer colaboraciones interdisciplinares