Sistema d'avaluació

Resolució de casos

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

- L'elaboració de treballs acadèmics suposa el 20 % de la qualificació total. És obligatori presentar-los. Es consideren aprovats amb una qualificació del 50 % del total d'aquesta activitat.

- La resolució de casos suposa el 40 % de la qualificació total. És obligatori presentar-los. Es consideren aprovats amb una qualificació del 50 % del total d'aquesta activitat. 

L'elaboració de treballs acadèmics i la resolució de casos se centraran en la selecció d'un treball publicat (article) en què es reculla un protocol d'avaluació específic per a algun dels diagnòstics vistos en l'assignatura. A més, es realitzarà una valoració crítica del protocol d'avaluació emprat en aquest article i es formularan recomanacions sobre els instruments emprats en el pretractament, durant el tractament, posttractament i seguiments. 

- L'examen escrit, que suposa el 40% de la qualificació total, es considerarà aprovat amb una qualificació del 50% del total de la nota d'examen. És obligatori.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria si fa l'examen escrit. 

D'acord amb l'article 11. Realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre l'autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de 0 (zero) en l'avaluació corresponent de l'activitat. 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 0 (zero) en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.