Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE06 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.

CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.

CE16 - Conèixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.

CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir la seua avaluació.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Valorar y seleccionar los procedimientos e instrumentos de evaluación y diagnóstico en los Psicología General Sanitaria

Ser capaz de redactar informes de evaluación y de exponer verbalmente los resultados de la evaluación

Ser capaz de administrar, corregir e interpretar los distintos instrumentos de exploración para la evaluación de los trastornos mentales

Conocer las bases teóricas y metodológicas de la evaluación en psicología clínica y los estándares y guías de actuación en la evaluación clínica.

Aplicar las distintas estrategias de recogida de información para el proceso de diagnóstico de los trastornos mentales