Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 63
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres.

CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups.

CG01 - Definir l'actuació professional en l'àmbit de la família com la creació de contextos d'ajuda, en el qual les relacions es caracteritzen per mostrar competència professional, comunicació, confiança, respecte, equitat i compromís.

Resultats d'aprenentatge

Valorar el grau d'estructuració/desestructuració dels distints contextos en què es mou el menor que comet faltes.

Rebutjar prejudicis i estereotips associats al menor infractor.

Entendre els principis psicològics, educatius, socials i jurídics que regeixen els sistemes legals de reforma del menor actual.

Contemplar models multicausals i des de la normalitat per a l'aparició de la violència amb menors i des dels menors.

Comprendre alguns dels mecanismes psicosocials del procés evolutiu del menor infractor. Contextualitzar la delinqüència juvenil des d'aquest procés.

Buscar l'adequació entre falta/delicte comès pel menor i imposició de mesura educativa/penal.