Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Tipus de proves i superació de l'assignatura

Per superar l'assignatura, l'estudiantat haurà d'obtenir un mínim del 50% de punts en cada prova (elaboració de treballs acadèmics, observació/execució de tasques i pràctiques i entrevistes de tutorització). En el cas que no se supere alguna d'aquestes proves i encara que la nota global de l'assignatura supere els 50 punts, aquesta quedaria suspesa, ja que s'ha d'assolir el mínim en cada prova.

 

Tipus

Definició

Instrument

%

Elaboració de treballs acadèmics

Consisteix en la realització de treballs establerts com acadèmics 

Guia d’avaluació

70

Ítems per a l’avaluació

 • Els treballs acadèmics fan referència a aquells documents que suposen una anàlisi teòrica Aquests poden ser: assaigs, articles d'opinió, reflexions personals, ressenyes, anàlisi d'elements audiovisuals, investigacions i / o ponències.

 • El treball acadèmic haurà de fer ús del llenguatge inclusiu.

 • Cal utilitzar el format concret que s'exigirà per a realitzar la tasca acadèmica.

 • Es valorarà la diversitat i actualitat de les referències bibliogràfiques que s'incorporen en el treball acadèmic.

 

Tipus

Definició

Instrument

%

Observació/execució de tasques i pràctiques

Consisteix en la realització de treballs establerts com pràctics

Guia d’avaluació

25

Ítems per a l’avaluació

 • Els treballs pràctics es refereixen a aquells documents que suposen una aplicació pràctica de la teoria. Aquests poden ser: elaboració de materials pràctics, disseny de materials de difusió, redacció de documents tècnics, anàlisi de la teoria mitjançant infografies i / o esquemes.

 • El treball pràctic haurà de fer ús del llenguatge inclusiu.

 • Cal utilitzar el format concret que s'exigirà per a realitzar la tasca acadèmica.

 • Es valorarà la creativitat a l'hora de dissenyar i/o proposar els elements pràctics.

     

Tipus

Definició

Instrument

%

Entrevistes de tutorització

Consisteix en la participació de l’alumnat en el fòrum de l’assignatura

Rúbrica d’avaluació

5

Ítems per a l’avaluació

 • El mínim d'intervencions s'establirà en 2 aportacions al fòrum.

 • Com a aportacions s'entenen: les reflexions i arguments que es debateixen, compartir recursos vinculats amb la matèria i notícies d'actualitat.

 • Totes elles han de ser aportacions de qualitat, entenent-se com aquelles en les que l'alumnat incorpore nova informació; que faça referència a les intervencions del professorat i l'estudiantat; i que no repetisquen informació ja compartida o debatuda.

L'assignatura es supera quan la suma de les puntuacions obtingudes en les proves és de almenys 50/100, considerant els següents criteris:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització


Obligatori

 

2 aportacions

Observació/execució de tasques i pràctiques

Obligatori

 

12.5/25

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

 

35/70Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.