Temari

Temari

-Orientació professional

El treball fi de màster ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporti aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades.

És imprescindible que en el treball es demostri una adquisició de coneixements, habilitats i actituds concordes amb els objectius concrets de formació propis del màster.

El TFM d'orientació professional haurà de presentar de manera argumentada una proposta d'integració d'aquests coneixements i objectius en un context social i/o professional.

- Orientació investigadora

El treball fi de màster ha de suposar un exercici reflexiu i integrador que comporti aplicar coneixements, habilitats i actituds adquirits en les diferents matèries cursades.

Ha de presentar noves línies de recerca entorn de temes relacionats amb el màster.

El Treball Fi de Màster (TFM) amb orientació investigadora ha de mostrar la capacitat per desenvolupar un treball de recerca, encara que sigui preliminar, que segueixi els estàndards d'articles de recerca.

En qualsevol cas el TFM haurà de reflectir en alguna mesura els resultats d'aprenentatge de l'assignatura de TFM recollits en el Pla d'Estudis del Màster (cf. Verifica).

Format dels treballs

a. Portada:

Haurà d'incloure el títol, la referència al Màster CIEL i l'etiqueta "Treball Fi de Màster”, les dades de l'autor inclòs el DNI i les dades del tutor.

b. Resum:

Haurà d'incloure's, al principi del treball, un resum del mateix d'una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius, principals resultats i conclusions.

c. Estructuració del contingut:

No hi ha límit d'extensió i l'estructura serà flexible. És decisió del tutor i del tutoritzat establir una estructura coherent que respongui a l'orientació i la temàtica triada, si bé és obligatori que el treball compleixi amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d'un treball acadèmic (índex, introducció, especificació de l'objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat, conclusions, bibliografia correctament referenciada, annexos si són necessaris, paginat, etc.). La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d'ortografia seran motiu de suspens del treball. El TFM d'orientació investigadora haurà d'incloure a més les línies de continuació en la recerca que es preveuen.

d. Idioma:

Els treballs podran realitzar-se, presentar-se i defensar-se en qualsevol dels idiomes oficials de la Universitat Jaume I.