Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

 

A)   La nota mínima per a superar l'assignatura és un aprovat.

B) L'estudiant haurà de participar activament en els fòrums de discussió i en les tasques proposades, i haurà de realitzar la prova pràctica final d'acord amb els criteris desenrotllats durant el curs.