Temari

Temari

ANATOMIA I FISIOLOGIA

1. Introducció

2. Posició anatòmica

2.1. Adreces anatòmiques

2.2. Plànols o seccions corporals

2.3. Cavitats corporals

3. Aparell locomotor

3.1. Funcions de l'aparell locomotor

3.2. Ossos

3.2.1. Tipus d'ossos

3.2.3. Estructura dels ossos llargs

3.2.3. Estructura microscòpica del teixit ossi

3.2.4. Cèl·lules del teixit ossi

3.3. Articulacions

3.3.1. Tipus d'articulacions

3.4. Músculs

3.4.1. Tipus de músculs.

3.4.2. Tipus de fibres musculars segons la seua funció

3.4.3. Moviments produïts per les contraccions del múscul esquelètic

4. Sang i aparell circulatori

4.1. La sang

4.1.1. El plasma sanguini

4.1.2. Els glòbuls rojos

4.1.3. Els glòbuls blancs

4.1.4. Les plaquetes

4.2. El cor

4.3. Els vasos sanguinis

4.3.1. Les artèries

4.3.2. Les venes

4.3.3. Els capil·lars

4.3.4. Els vasos limfàtics

4.3.5. La circulació sanguínia

5. Aparell respiratori

5.1. Anatomia de les vies respiratòries

5.2. Funcionament de l'aparell respiratori

5.2.1. Procés mecànic de la respiració

5.2.2. Procés fisiològic de la respiració

6. Sistema endocrí

6.1. Introducció

6.2. Glàndules del cos humà

6.2.1. Hipòfisi

6.2.2. Hipotàlem

6.2.3. Tiroide

6.2.4. Paratiroide

6.2.5. Glàndules suprarenals

6.2.6. Pàncrees

6.2.7. Glàndules sexuals femenines

6.2.8. Glàndules sexuals masculines

6.2.9. Timus

6.2.10. Glàndula pineal

6.2.11. Altres òrgans secretors d'hormones

6.3. Regulació de la secreció hormonal

7. Aparell reproductor

7.1. Aparell reproductor masculí

7.1.1. Testicles

7.1.2. Epidídim

7.1.3. Conducte deferent i conducte ejaculador

7.1.4. Genitals externs

7.1.5. Fisiologia

7.2. Aparell reproductor femení

7.2.1. Ovaris

7.2.2. Trompes de Falopi

7.2.3. Úter

7.2.4. Vagina

7.2.5. Glàndules sexuals accessòries 

7.2.6. Genitals externs

7.2.7. Fisiologia

8. Sistema nerviós

8.1. Introducció

8.2. Sistema nerviós central

8.2.1. Encèfal

8.2.2. Medul·la espinal 

8.3. Sistema nerviós perifèric

8.3.1. Nervis cranials

8.3.2. Nervis espinals o raquídis

8.3.3. Ganglis autònoms

8.4. Fisiologia del SNC i del SNP

8.5. Sistema nerviós vegetatiu o autònom

8.5.1. Sistema nerviós simpàtic

8.5.2. Sistema nerviós parasimpàtic

8.6. Cèl·lules del sistema nerviós

8.6.1. La neurona

8.6.2. La neuròglia

9. Òrgans dels sentits

9.1. Sentit de la vista

9.1.1. L'ull humà

9.1.2. Funcionament de l'ull

9.2. Sentit de l'oïda

9.2.1. Anatomia de l'oïda

9.2.2. Funcionament de l'oïda

9.3. Sentit de l'olfacte

9.4. Sentit del gust

9.5. Sentit del tacte

10. Sistema immunològic

10.1. Introducció

10.2. Òrgans del sistema immunitari

10.3. Sistema immunitari

10.3.1. Funció del sistema immune

10.3.2. Immunitat inespecífica

10.3.3. Immunitat específica

11. Aparell digestiu

11.1. Introducció

11.2. Descripció anatòmica

11.2.1. Òrgans de la digestió

11.2.2. Òrgans accessoris de la digestió 

11.3. Fisiologia de l'aparell digestiu

12. Aparell urinari

12.1. Introducció

12.2. El renyó

12.3. La nefrona

12.4. Funció dels renyons

 

MEDICINA INTERNA

Nefrologia i Urologia

1. Funcionament dels renyons i de les vies urinàries

2. Principals símptomes nefrológics i urològics

3. Procediments diagnòstics

3.1. Anàlisi d'orina

3.2. Estudis d'imatge

3.3. Altres proves

3.3.1. Proves de funcionament renal

3.3.2. Biòpsia renal

3.3.3. Citologia d'orina

4. Malalties del renyó i de les vies urinàries

4.1. Insuficiència renal

4.2. Nefritis

4.3. Síndrome nefròtic

4. 4. Trastorns metabòlics i congènits del renyó

4.4.1. Acidosi tubular renal

4.4.2. Altres trastorns metabòlics del renyó

4.5. Infeccions de les vies urinàries

4.6. Obstrucció de les vies urinàries

4.6.1. Càlculs en les vies urinàries

4.7. Altres malalties del renyó i de les vies urinàries

4.7.1. Bufeta neurogènica

4.7.2. Incontinència urinària

4.7.3. Tumors dels renyons i de les vies urinàries

5. Hipertensió arterial

Hematologia

1. Introducció

2. Proves diagnòstiques

3. Trastorns hematològics

3.1. Trastorns eritrocitaris

3.1.1. Anèmies

3.2. Trastorns leucocitaris

3.2.1. Leucocitosi

3.2.2. Leucopènia

3.2.3. Leucèmies

3.3. Trastorns hemorràgics i trombòtics

3.3.1. Trastorns plaquetaris

3.3.2. Trastorns de la coagulació

3.3.3. Trastorns trombòtics

4. Hemoteràpia i transfusions

Reumatologia

1. Introducció

2. Malaltia reumàtica degenerativa

2.1. Artritis reumatoide 

2.2. Artritis psoriàsica

2.3. Malalties parareumàtiques

2.3.1. Artropatíes produïdes per cristalls

2.3.1.1. Gota

2.3.1.2. Artritis gotosa aguda

2.3.1.3. Condrocalcinosi

2.3.1.4. Hemocromatosi

2.3.1.5. Malaltia de Wilson

3. Malalties reumàtiques inflamatòries

3.1. Malalties sistèmiques del teixit conjuntiu

3.1.1. Lupus eritematós disseminat

3.1.2. Esclerosi sistèmica progressiva o esclerodèrmia

3.1.3. Vasculitis. Panarteritis nodosa. Granulomatosi de Wegener

3.2. Artritis cròniques. Espondilitis anquilosant

Immunologia

1. Introducció

2. Al·lèrgia

2.1. Al·lèrgia de tipus I

2.2. Al·lèrgia de tipus II 

2.3. Al·lèrgia de tipus III

2.4. Al·lèrgia de tipus IV

3. Autoimmunitat

4. Immunodeficiències secundàries

4.1. Infecció per VIH

4.2. Sida

5. Immunologia dels trasplants 

5.1. Rebuig

5.2. Reacció de l'empelt contra l'hoste
   

Endocrinologia

1. Malalties de la hipòfisi i de l'hipotàlem

1.1. Trastorns hipofisiaris

1.2. Hipersecreció d'hormones hipofisiàries del lòbul anterior

1.2.1. Símptomes i signes

1.2.2. Diagnòstic

1.2.3. Tractament

1.3. Deficiències selectives d'hormones hipofisiàries

1.4. Hipersecreció d'hormones adenohipofisàries. Hiperpituitarisme

1.4.1. Gigantisme i acromegàlia

1.4.2. Galactorrea

1.5. Malalties de la neurohipòfisis. La diabetis insípida

1.5.1. Etiologia i fisiopatologia

1.5.2. Símptomes i signes

1.5.3. Diagnòstic

1.5.4. Tractament

2. Malalties del tiroide

2.1. Hipotiroïdisme

2.1.1. Etiologia

2.1.2. Clínica

2.1.3. Diagnòstic

2.1.4. Tractament

2.2. Hipertiroïdisme

2.2.1. Clínica

2.2.2. Diagnòstic

2.2.3. Tractament

2.3. Tiroïditis

2.3.1. Tiroïditis aguda bacteriana

2.3.2. Tiroïditis subaguda viral (de Quervain o granulomatosa)

2.3.3. Tiroïditis limfocitària amb tirotoxicosi transitòria (silent o indolora)

2.3.4. Tiroïditis limfocitària crònica (de Hashimoto o goll limfoadenoide)

2.3.5. Tiroïditis fibrosant (de Riedel o estruma de Riedel)

3. Malalties de les glàndules suprarenals

3.1. Hiperfunció suprarenal

3.1.1. Síndrome de Cushing

3.1.2. Hiperaldosteronisme

3.2. Hipofunció suprarenal. La insuficiència suprarenal

3.3. Feocromocitoma

4. Trastorns del pàncrees. Diabetis mellitus

4.1. Diagnòstic

4.2. Tractament

4.3. Prevenció i tractament de les complicacions cròniques

4.4. Actitud terapèutica davant un pacient amb diabetis mellitus

4.5. Complicacions metabòliques agudes

5. Dislipèmies

5.1. Diagnòstic

5.2. Tractament

5.3. Fàrmacs hipolipemiants

Gastroenterologia

1. Esòfag

1.1. Semiologia

1.2. Disfàgia

1.3. Dolor toràcic d'origen esofàgic

1.4. Malaltia per reflux gastroesofàgic (RGE)

1.4.1. Clínica

1.4.2. Diagnòstic

1.4.3. Tractament mèdic

1.5. Trastorns motors de l'esòfag

1.5.1. Acalàsia

1.5.2. Espasme esofàgic difús

2. Estómac

2.1. Gastritis aguda

2.2. Gastritis crònica

2.2.1. Gastritis de tipus immune. Gastritis tipus A

2.2.2. Gastritis associada a H. Pylori. Gastritis tipus B

2.2.3. Gastropatia reactiva

2.3. Úlcera pèptica

2.3.1. Úlcera duodenal

2.3.2. Úlceres associades a AINE

2.3.3. Úlcera gàstrica

3. Intestins

3.1. Malaltia inflamatòria intestinal. Colitis ulcerosa i malaltia de Crohn

3.1.1. Clínica

3.1.2. Diagnòstic

3.1.3. Tractament

3.2. Síndrome de l'intestí irritable

3.2.1. Clínica

3.2.2. Diagnòstic

3.2.3. Tractament

3.3. Malalties vasculars intestinals

3.3.1. Isquèmia mesentèrica aguda (IMA)

3.4. Malaltia diverticular

3.4.1. Diverticulosis

3.4.2. Diverticulitis aguda

4. Malalties del pàncrees. Pancreatitis

4.1. Pancreatitis aguda

4.1.1. Clínica

4.1.2. Diagnòstic

4.1.3. Tractament

4.2. Pancreatitis crònica

4.2.1. Etiologia

4.2.2. Clínica

4.2.3. Diagnòstic

4.2.4. Tractament

5. Fetge

5.1 Hepatitis víriques

5.1.1. Hepatitis A

5.1.2. Hepatitis B

5.1.3. Hepatitis C

5.1.4. Hepatitis D

5.1.5. Hepatitis I

5.2. Hepatopatia alcohòlica

5.3. Cirrosi

5.3.1. Clínica

5.3.2. Diagnòstic

5.3.3. Tractament

5.3.4. Complicacions de la cirrosi

5.4. Malalties hepàtiques de causa metabòlica i cardíaca

5.4.1. Hemocromatosi primària

5.4.2. Malaltia de Wilson

6. Malalties de la vesícula biliar i conductes biliars

6.1. Litiasi biliar

6.1.1. Clínica

6.1.2. Diagnòstic

6.2. Colecistitis aguda

6.2.1. Clínica

6.2.2. Diagnòstic

6.2.3. Tractament

6.3. Colangitis

Cardiologia

1. Semiologia cardíaca

1.1. Sorolls cardíacs

1.2. Bufs cardíacs

2. Hipertensió arterial

2.1. Etiologia

2.2. Clínica

2.3. Tractament de la HTA

2.4. Crisi hipertensiva

2.4.1. Emergència hipertensiva

2.4.2. Urgències hipertensives

3. Insuficiència cardíaca

3.1. Clínica

3.2. Diagnòstic

3.3. Tractament

4. Miocardiopatia hipertròfica

4.1. Clínica

4.2. Pronòstic

4.3. Diagnòstic

4.4. Tractament

5. Malalties del pericardi

5.1. Pericarditis aguda

5.1.1. Etiologia

5.1.2. Clínica

5.1.3. Diagnòstic

5.1.4. Tractament de la pericarditis aguda idiopàtica

5.2. Tamponament cardíac

5.2.1. Clínica

5.2.2. Exploracions complementàries

5.2.3. Tractament

5.3. Pericarditis crònica constrictiva

5.3.1. Clínica

5.3.2. Tractament

6. Cardiopatia isquèmica

6.1. Angina de pit estable

6.1.1. Clínica

6.1.2. Diagnòstic

6.1.3. Tractament de l'angina estable

6.2 Angina inestable

6.3. Infart de miocardi no complicat

6.3.1. Diagnòstic

6.3.2. Tractament de la fase aguda de l'infart de miocardi no complicat

7. Aneurismes de l'aorta

7.1. Clínica

7.2. Aneurismes de l'aorta abdominal

7.2.1. Diagnòstic

7.2.2. Tractament

7.3. Aneurismes de l'aorta toràcica

7.4. Aneurismes perifèrics

7.5. Dissecció aòrtica

7.5.1. Clínica

7.5.2. Diagnòstic

7.5.3. Tractament

8. Arítmies

8.1. Fibril·lació auricular

8.1.1. Clínica

8.1.2. Tractament

9. Valvulopaties

9.1. Estenosi mitral

9.2. Estenosi aòrtica

9.3. Estenosi pulmonar

9.4. Insuficiència mitral

9.5. Insuficiència aòrtica

9.6. Valvulopatia tricuspídica

Pneumologia

1. Anatomia i funció respiratòria

1.1. Anatomia de l'aparell respiratori

1.2. Paràmetres de funció ventilatòria

1.2.1. Estàtics

1.2.1. Dinàmics

1.3. Patrons de funció anormal

1.3.1. Obstructiu

1.3.2. Restrictiu

2. Malaltia pulmonar obstructiva crònica

2.1. Generalitats

2.2. Tractament

2.2.1. Broncodilatadors

2.2.2. Corticoides

3. Asma

3.1 Generalitats

3.2 Classificació de l'asma

3.3 Clínica

3.4 Diagnòstic

3.5. Tractament

4. Malalties pulmonars intersticials

4.1 Fibrosi pulmonar idiopàtica

5. Malalties per inhalació de pólvores

5.1. Inhalació de pólvores orgàniques: pneumonitis per hipersensibilitat

5.2. Inhalació de pólvores inorgàniques

5.2.1. Asbestosi

5.2.2. Silicosi

6. Sarcoïdosi

6.1. Clínica

6.2. Diagnòstic

6.3. Tractament

7. Hipertensió pulmonar

7.1. Hipertensió pulmonar primària

7.1.1. Clínica

7.1.2. Diagnòstic

7.1.3. Tractament

8. Tromboembolisme pulmonar

8.1 Clínica i diagnòstic

8.2. Tractament

9. Malalties de la pleura

9.1. Embassament pleural

9.2. Pneumotòrax

9.2.1. Classificació

9.2.2 Clínica, diagnòstic i tractament

10. Insuficiència respiratòria

10.1. Definició i classificació

10.2. Avaluació clínica

10.3 Tractament

11. Síndrome d'apnea del somni

11.1. Patogènia

11.2. Clínica

11.3. Diagnòstic

11.4. Tractament

12. Pneumònies

12.1. Classificació

12.1.1. Pneumònia bacteriana

12.1.2. Pneumònia vírica

12.1.3. Pneumònia per aspiració

12.2. Fisiopatologia

12.3. Clínica

12.4. Diagnòstic

12.5. Tractament mèdic

Neurologia

1. Semiologia i fisiologia del sistema nerviós

1.1. Alteracions de les funcions superiors

1.1.1. Trastorns del llenguatge. Afàsies

1.1.2. Agnòsies

1.1.3. Apràxies

1.2. Trastorns de la sensibilitat

1.2.1. Sensibilitat somàtica

1.3. Trastorns de la coordinació. Atàxies

2. Malalties cerebrals vasculars

2.1 Accidents cerebrovasculars isquèmics

2.1.1. Classificació d’ictus isquèmics

2.1.2. Diagnòstic

2.1.3. Clínica i exploració

2.1.4. Tractament

2.2. Accidents cerebrovasculars hemorràgics

3. Patologia raquimedular

3.1. Dolor lumbar. Lumbàlgies

3.1.1. Tractament

3. 2. Lumbociàtica. Hèrnia discal lumbar

3.2.1. Clínica

3.2.2. Diagnòstic

3.2.3. Tractament

3.3. Cervicobraquiàlgia. Hèrnia discal cervical

3.4. Estenosi del canal lumbar

4. Trastorns extrapiramidals

4.1. Corea. Malaltia de Huntington

4.1.1. Clínica

4.1.2. Diagnòstic

4.1.3. Tractament

5. Malaltia de Parkinson idiopàtica

5.1. Clínica

5.2. Tractament

6. Esclerosi múltiple

6.1. Evolució

6.2. Clínica

6.3. Diagnòstic

6.4. Tractament

7. Malalties de la placa motora: miastènia gravis

7.1. Miastènia gravis

7.1.1. Clínica

7.1.2. Diagnòstic

7.1.3. Tractament

8. Neuropaties

8.1 Síndrome de Guillain-Barré

8.1.1. Clínica

8.1.2. Pronòstic

8.1.3. Diagnòstic

8.1.4. Tractament

8.2 Neuropatia diabètica

8.2.1. Tractament

9. Epilèpsia

9.1. Classificació i clínica de les crisis comicials

9.1.1. Crisis parcials o focals (CP)

9.1.2. Crisis generalitzades

9.2. Tractament

10. Esclerosi lateral amiotròfica

10.1. Clínica

10.2. Diagnòstic

10.3. Tractament

11. Malalties neurològiques degudes a dèficits nutricionals

11.1. Encefalopatia de Wernicke

11.1.1. Clínica

11.1.2. Diagnòstic

11.1.3. Tractament

11.2. Alcoholisme

11.3. Pel·lagra

11.4. Encefalopatia anoxicoisquèmica

11.5. Encefalopatia hipercàpnica

11.6. Encefalopatia hipoglicèmica

12. Cefalees

12.1. Cefalea aguda de recent començament

12.2. Cefalea aguda recurrent

12.2.1. Migranya

12.3. Cefalea subaguda progressiva

12.4. Cefalea crònica no progressiva

 

BIOLOGIA MOLECULAR

1. Introducció i concepte de biologia molecular

2. Estructura dels àcids nucleics

2.1. Estructura primària. La cadena nucleotídica

2.2. Estructura secundària. La doble hèlix

2.3. Estructures superiors en virus i procariotes

3. Organització del genoma humà

3.1 Estructura i organització dels cromosomes

3.2 Alteracions cromosòmiques

4. Transmissió de la informació genètica

4.1 Replicació

4.2 Transcripció

4.3 Traducció

5. Tècniques en biologia molecular

5.1 Reacció en cadena de la polimerasa (PCR)

5.2. Southern blot

5.3. Northern blot

5.4. Western blot

6. Altres aplicacions de la biologia molecular

6.1. Classificació molecular de les malalties

6.2. Estudi de les mutacions

6.3. Polimorfismes

6.4. Perspectives


PSICOLOGIA DE LA SALUT

1. La salut i la malaltia com a fets universals.

2. Els grans models de salut/malaltia i la seva evolució en la història de la medicina. Ment i cos: història d'una relació.

2.1. El model sobrenatural (Els inicis de la humanitat)

2.2. El model natural (Segle V. a.C)

2.3. El model moral (Edat mitjana)

3. El model biomèdic clàssic o tradicional: origen, auge i decadència.

4. El model biopsicosocial com a model subjacent en la Psicologia de la Salut.

5. Psicologia de la salut: un nou concepte de salut i malaltia.

5.1. La salut com a dimensió contínua

5.2. La salut com a comportament

5.3. La salut com a experiència subjectiva

5.4. La salut com a fenomen social

5.5. La salut com a adaptació de l'individu a la seva pròpia vida

6. Models per a comprendre les conductes de salut

6.1. Model de Creences de Salut

6.2. Teoria de la “Acció Raonada”/”Acció Planejada”

6.3. Teoria de l'Aprenentatge social

6.4. Model Transteòric del canvi

6.5. Model de Bayés


ESTADÍSTICA

0. Introducció

1. Metodologia d'un treball científic

1.1. Metodologia observacional

1.2. Metodologia d'enquesta

1.3. Metodologia experimental

1.4. Metodologia quasi-experimental

2. Fases d'un estudi científic

2.1. El nivell teoricoconceptual

2.2. El nivell tecnicometodològic

2.2.1. Les escales de mesura i els tipus de variable

2.3. El nivell estadístic analític

3. Conceptes bàsics en estadística

3.1. Definició d'estadística

3.2. Població

3.3. Paràmetre

3.4. Mostra

3.5. Estadístic

3.6. Estadística descriptiva

3.7. Estadística inferencial

3.8. Estadística teòrica

3.9. Estadística aplicada

4. Les dades

4.1. Distribucions de freqüències

4.2. Gràfics en variables nominals i/o ordinals

4.3. Gràfics en variables quantitatives

5. Distribucions de probabilitat

5.1. Distribucions discretes

5.1.1. Bernouille

5.1.2. Binomial

5.1.3. Geomètrica

5.1.4. Poisson

5.2. Distribucions contínues

5.2.1. Uniforme o rectangular

5.2.2. Exponencial

5.2.3. Normal

5.2.4. Chi quadrat () 2χ

5.2.5. “t"

5.2.6. “F”

6. Inferència estadística

6.1. Concepte

6.2. Termes relacionats

6.2.1. Estimador

6.2.2. Estimador puntual

6.2.3. Estimador per interval

6.2.4. Distribució mostral

6.2.5. Interval de confiança

6.2.6. Nivell de confiança

6.2.7. Hipòtesi estadística

6.2.8. Hipòtesi nul·la

6.2.9. Hipòtesi alternativa

6.2.10. Contrastos unilaterals i bilaterals

6.2.11. Zona d'acceptació i de rebuig

6.2.12. Error de tipus I

6.2.13. Error de tipus II

7. Alguns estadístics de contrast

7.1. Estadístic de Levene

7.2. Prova “T”

7.3. Shapiro-Wilks

7.4. Proves no paramètriques

7.4.1. O de Mann-Whitney

7.4.2. W de Wilcoxon

7.4.3. H de Kruskal Wallis

8. Estadístics descriptius i exploratoris

8.1. Tendència central

8.1.1. Mitjana

8.1.2. Mediana

8.1.3. Moda

8.2. Dispersió

8.2.1. Desviació Mitjana

8.2.2. Desviació Típica

8.2.3. Amplitud o Rang

8.2.4. Amplitud  seminterquartil

8.2.5. Coeficient de Variació

8.3 Posició: Quantils

8.3.1. Quartils

8.3.2. Decils

8.3.4. Percentils

8.4. Forma

8.4.1. Asimetria o biaix

8.4.1.1. Asimetria positiva

8.4.1.2. Asimetria negativa

8.4.2. Curtosi o apuntament

8.4.3. Curtosi o apuntament

8.4.3.1. Leptocúrtica

8.4.3.2. Mesocúrtica

8.4.3.3. Platicúrtica

9. Comprovació de relacions entre les variables

9.1. Distribució de freqüències conjunta

9.2. Distribució marginal

9.3. Distribució condicional

9.4. Covariància

9.5. Correlació

9.6. Estadístics de correlació: Pearson, Spearman, Q de Yule, C DE Contingència, G (Gamma) de Goodman i Kruskal, Kendal.

10. Alguns models d'anàlisis estadístiques

10.1. Regressió simple

10.2. Regressió múltiple

10.3. Anàlisi de la variància

10.4. Anàlisi de supervivència

10.5. Anàlisi factorial

10.6. Anàlisi cluster

10.7. Anàlisi de correspondències

 

EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA

1. Salut Pública

1.1. Concepte de salut i els seus determinants

1.2. Concepte de medicina preventiva i salut pública

1.3. La medicina comunitària

1.4. Demografia

1.5. Natalitat

1.6. Fecunditat

1.7. Mortalitat

2. Epidemiologia

2.1. Epidemiologia Descriptiva

2.2. Dissenys principals de recerca

2.2.1. Assajos clínics

2.2.2. Estudis de cohort

2.2.3. Estudis de casos i controls

2.2.4. Estudis transversals: les enquestes per mostreig

2.3. La vigilància epidemiològica

2.4. Ecologia i salut humana

2.4.1. Clima i salut

2.4.2. La contaminació de l'aigua

2.4.3. La contaminació dels aliments

2.5. Malalties transmissibles

2.5.1. La cadena epidemiològica

2.5.2. Presentació de les malalties transmissibles

2.5.3. Prevenció de les malalties transmissibles

2.6. Salut maternoinfantil

2.7. Salut preescolar i escolar

2.8. Salut de l'adolescència

2.9. Salut en l'adult

2.9.1. Prevenció primària

2.9.2. Prevenció secundària

2.10. Salut en la tercera edat

2.11. Salut laboral

2.12. Drogodependències

2.13. Activitat física i salut

2.13.1. Riscos de la inactivitat

2.13.2. Beneficis de l'activitat física

2.13.3. La promoció de l'activitat física

3. Organismes relacionats amb la salut

3.1. L'organització Mundial de la Salut (OMS)

3.1.1. Activitats de l'OMS

3.1.2. Publicacions de l'OMS

3.1.3. Organització Panamericana de la Salut (OPS)

3.2. Altres organismes