Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

L'avaluació es basarà en la valoració dels coneixements adquirits mitjançant un examen de preguntes amb respostes múltiples i de la participació al fòrum de l'assignatura.  

A) Per a aprovar l'examen serà necessari respondre correctament almenys 30 preguntes. La nota obtinguda en l'examen suposarà el 85% de la nota final de l'assignatura.

La valoració de la participació en el fòrum l'establirà cada professor en el seu mòdul i suposarà el 15% de la nota final de l'assignatura.

Els assumptes tractats en les aportacions hauran de ser pertinents i relacionats amb el tema del fòrum.

Les aportacions han de servir per a enriquir el debat (matisar allò expressat en aportacions anteriors, introduir nous conceptes, aportar punts de vista diferents, argumentar discrepàncies, extraure conclusions, aconsellar bibliografia o fonts d'especial interès, etc.). No es valoraran, per tant, els saludes, missatges d'agraïment, queixes, etc., ni aquells sense interès acadèmic o científic.

B) Perquè el estudiantat es considere com presentat en una convocatòria haurà de realitzar l'examen.