SBA004 - Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació

Semestre 1

Temari

Temari

Mòdul 1. Pràctica professional

1. Documentació avançada i gestió de recursos documentals.

2. Legislació sobre traducció i traductors i fiscalitat.

3. El mercat laboral al sector de la traducció mèdica i associacionisme. 

 

Mòdul 2. Terminologia

1. Origen dels termes biosanitaris i principals característiques d’aquests.

2. La terminologia especialitzada. La formació de tecnicismes: neologia de forma i de sentit.

3. Principals arrels, prefixos i sufixos mèdics d'origen grecollatí utilitzats en medicina.

4. Altres formes de creació de tecnicismes en ciències de la salut.

5. La influència de l'anglés sobre el llenguatge biosanitari.

 

Mòdul 3. Fonts d'informació

1. Introducció.

2. Revistes professionals i científiques.

3. Bases de dades bibliogràfiques.

4. Fonts de consulta i referència.

5. L'accés al document.

6. La cerca bibliogràfica.