SBA004 - Pràctica Professional, Terminologia i Fonts d'Informació

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Resolució d'exercicis i problemes

27%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

23%

Criteris de superació

A) Per superar cadascun dels mòduls serà necessari obtenir una nota mínima del 50% en cadascun d'ells.

B) L'alumnat haurà de realitzar les proves corresponents als tres mòduls que componen l'assignatura per a considerar-se presentat.

Mòdul 1. Pràctica professional

La carpeta d'aprenentatge d'aquest mòdul de l'assignatura consistirà en la participació en els fòrums i en l'elaboració de tasques que serviran per a aplicar els coneixements adquirits en cadascun dels temes que el componen. La informació detallada de cada tasca s'especificarà a l'Aula Virtual.

Tema 1

Tasca 1: 50%

Tasca 2: 30%

Participació al fòrum: 20%

Tema 2

Tasca 1: 15%

Tasca 2: 70%

Participació al fòrum: 15%

Tema 3

Tasca  70%

Participació al fòrum: 30%


Mòdul 2. Terminologia

Qüestionari de comprensió de tot l'estudiat i practicat (100% de la nota).


Mòdul 3. Fonts d'informació

Els alumnes hauran de presentar un quadern de pràctiques en el qual descriguen el procediment seguit per a realitzar les cerques de bibliografia i informació en cadascun dels exercicis proposats, així com els comentaris o reflexions que desitgen aportar. Quan l'exercici consistisca a realitzar cerques en bases de dades bibliogràfiques, la descripció de l'exercici haurà d'incloure, almenys, la següent informació sobre el procediment emprat: termes de cerca, operadors booleans utilitzats, nombre de registres obtinguts, principals camps amb informació rellevant que proporciona cada registre i qualsevol altre comentari que considere oportú relacionat amb els resultats obtinguts. L'avaluació del mòdul es basarà en la realització correcta d'aquests exercicis.

 

C) Recuperació d'activitats d'avaluació.

Totes les activitats d'avaluació, podran recuperar-se en la segona convocatòria en els termes i terminis fixats pel professorat. En aquesta recuperació es contemplen les activitats que no hagen obtingut la nota mínima o les que no s'hagen lliurat.