Temari

Temari

Entre d'altres aspectes, el treball d'investigació a desenvolupar pot contenir els següents apartats:

1. Optimització cromatogràfica (GC o LC)

2. Gestió i manteniment d'equipament cromatogràfic

3. Revisió mètodes analítics

4. Preparació de patrons

5. Tractament i preparació de mostra

6. Validació de metodologia analítica

7. Anàlisi mostres reals

8. Anàlisi de resultats

9. Coneixement del funcionament del sistema de gestió de laboratori

10. Col · laboració en el manteniment d'un sistema de qualitatCom aquest treball no es pot generalitzar ja que depèn del laboratori, situació i disponibilitat, a continuació es mostra un llistat d'alguns treballs d'investigació desenvolupats dins del màster en edicions anteriors, i que l'alumne pot prendre com a exemple:

1. Determinació de compostos volàtils mitjançant cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses

2. Desenvolupament de metodologia analítica basada en l'acoblament cromatografia-MS per a la investigació de substàncies que poden migrar del recipient polimèric a simulants d'aliments

3. Determinació de giberelines actives i isopenteniladenosina en cítrics mitjançant UPLC-MS/MS

4. Anàlisi no dirigit de metabòlits secundaris en plantes d'Arabidopsis thaliana sotmeses a estrès: glucosinolats, indòlics i camalexina

El tema específic del Treball fi de màster se li proporcionarà a l'estudiant en el moment de realitzar-lo, tot i que el requisit és que sigui un tema basat en l'aplicació de tècniques cromatogràfiques.