Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

45%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

30%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

La realització de les proves d’avaluació de l'assignatura són obligatòries per a que l’estudiant puga superar l’assignatura. Per a poder aprovar l'assignatura, serà requisit obtindre una puntuació mínima de 4 en cada activitat.

La qualificació de l’assignatura vindrà donada aplicant el percentatge de ponderació corresponent. L'assignatura estarà superada si el resultat és major o igual a 5.

La qualificació “No presentat” suposa no presentar-se a cap de les activitats d’avaluació i/o no assistir a cap classe.