Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'alumne haurà de redactar una Memòria, que podrà ser experimental, teòrica o d'investigació bibliogràfica, en la que es continguen les activitats realitzades i les conclusions pertinents respecte d'això. La memòria serà entregada i avaluada per una comissió conformada per tres professors pertanyents al cos docent del Màster, sense que l'alumne haja d'exposar públicament el seu treball. La qualificació final s'obtindrà de la manera següent:

Valoració, per part del tutor, de les eventuals exposicions orals, en forma de pòster, comunicació, etc, en reunions científiques o congressos: 20% (quan este aspecte no es produïsca, el tutor tindrà la potestat d'administrar este percentatge de la nota segons el seu enteniment).

Informe del tutor: 30%.

Comissió avaluadora: 50%

L'alumne es considerarà presentat quan haja entregat la seua memòria d'investigació, en format PDF, a través de la tasca creada en l'Aula Virtual de l'assignatura.