Temari

Temari

a) Nocions de dret del treball. 
b) Sistema espanyol de la Seguretat Social. 
c) Prevenció de riscos laborals.