Sistema d'avaluació

Examen escrito (test, desarrollo y problemas)

80%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

20%

Criteris de superació

Examen en línea de tipus test amb quatre respostes alternatives a cada pregunta: 20% de la nota. 

Examen presencial tipus test amb quatre respostes alternatives a cada pregunta: 80% de la nota. 

Com vullga que ben sovint no és possible realitzar correctament l'examen online (problemes de xarxa, inexistència d'infraestructura i recursos tecnològics) , la Comissió de Titulació del Màster, en la seua reunió núm. 9, amb data 26/09/2017, va aprovar per unanimitat que ambdós proves es realitzen conjuntament el dia de la celebració de l'examen oficial, en les dos convocatòries estipulades per a cada assignatura. 

Criteris de correcció: la fórmula de correcció serà: A-(E/K-1), sent A nombre d'encerts, E nombre d'errors i K nombre d'alternatives. És a dir, cada tres errors restaran un encert. L'alumnat es considerarà presentat en una convocatòria quan haja realitzat alguna d'aquestes dues proves.