Activitats

Ensenyaments teòrics

34,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Planificar la acción preventiva.

Resultats d'aprenentatge

SIS009_2 - Calcular los costes de la Prevención

SIS009_1 - Planificar la prevención