Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Realización de Trabajos

30%

Criteris de superació

Perquè l'estudiant es consideri presentat en un convocatòria ha d'assistir a l'examen escrit. 

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim la qualificació d'aprovat (5) en l'examen escrit. 

Estratègies per recuperar suspensos: 

Els alumnes que suspenguin l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establert per l'adreça del master.