Temari

Temari

TEMA 1. LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

1.1 Introducció al concepte de Responsabilitat Social Corporativa 

1.2 La Responsabilitat Social Corporativa en el context internacional i espanyol 

1.3 Polítiques públiques de promoció de la Responsabilitat Social Corporativa 

1.4 El mesurament de la Responsabilitat Social Corporativa en les empreses 

1.5 Beneficis de la RSC per a l'empresa: creació de valor 

1.6 La relació entre la Responsabilitat Social Corporativa i la Inversió Socialment 

Responsable 


TEMA 2. LA INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE: TENDÈNCIES I PERSPECTIVES ACTUALS 

2.1 Introducció 

2.2 Elements que configuren un Fons d'Inversió Socialment Responsable 

2.3 La rendibilitat de la Inversió Socialment Responsable 

2.4 Índexs Socialment Responsables i Agències de Rating 

2.5 Instruments d'inversió socialment responsable 

2.6 La Inversió Socialment Responsable al món 

2.7 Reformes legislatives favorables a la ISR 


TEMA 3. ANALISIS DE LA INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE A ESPANYA. 

3.1 Estat de la qüestió 

3.2 El mercat retail: patrimoni, partícips i rendibilitat 

3.3 Spain SIF 

3.4 FTSE4Good IBEX 

3.5 Els principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI) a Espanya 

3.6 Cas Pràctic 


TEMA 4. L'IMPACTE DE LA CRISI FINANCERA EN LA INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE 

4.1 Sobre la crisi financera, el seu origen i el seu impacte 

4.2 La crisi financera i els instruments d'Inversió Socialment Responsable 

4.3 Tendències dominants: el debat sobre la transparència, la rendició de comptes i el govern 

corporatiu 

4.4. La RSE i la ISR: una oportunitat per a la crisi