Temari

Temari

Tema 1: Els riscos empresarials

 • Mapa de riscos de l'activitat empresarial
 • Els riscos de credit
 • Els riscos de mercat
 • El risc de liquiditat

Tema 2: Medicó del risc de crèdit

 • Càlcul del risc de crèdit mitjançant metodologies tradicionals
 • El model de *Merton per a mesurar el risc creditici
 • Model de Valor en risc per a la gestió del risc creditici
 • Model *Credit *risk
 • Model *KMV

Tema 3 La gestió dels riscos de mercat: el risc de tipus d'interés

 • Opcions sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura
 • Futurs i contractes a termini sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura
 • Permutes financeres sobre tipus d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura

Tema 4: La gestió dels riscos de mercat: el risc de canvi

 • Introducció (el mercat de divises: funcionament, actors i riscos)
 • Divises: Cotització directa i indirecta
 • L'euromercat. Tipus d'interés de les divises.
 • Operacions al mercat de divises: spot i forward
 • La formació del tipus de canvi
 • Instruments financers de cobertura
 • Sistemes d'informació i activitat diària.

Temi 5: La negociació amb les entitats bancàries

 • Introducció
 • Estils de negociació
 • Estructura de la negociació
 • Planificació
 • Estratègies i tàctiques
 • Sistemes de tancament i acord.