Temari

Temari

Es desenvolupa un estudi científic a nivell psicopedagògic, a publicar en una revista científica. Els continguts a tenir en compte a l'estructura de l'estudi a publicar seran:

1. Definició del projecte d’intervenció o investigació en l’àmbit de la Psicopedagogia

2. Metodologia de recerca, tipus d’estudi.

3. Revisió de la literatura rellevant (Justificació, impacte i rellevància de la intervenció/temàtica seleccionada)

4. Context de la investigació (definir beneficiaris i mostra representativa així com àmbit on es realitza el treball d'intervenció o investigació)

5. Definició objectius del projecte: especificant objectius generals i objectius específics, així com la manera com aquests objectius es poden operativitzar en el projecte.

6. Accés a l'estudi de camp (obtenció de permisos)

7. Metodologia i Cronograma del projecte: Instruments, Indicadors i Paràmetres del projecte.

a. Adequació de les tècniques d'obtenció i anàlisi de dades (instruments aplicats i procediment d'intervenció)

b. Adequació de les tècniques d'anàlisi de les dades (procediment d'anàlisi de les dades segons les directrius i els objectius de la intervenció).

8. Interpretació dels resultats: connexió amb els objectius del treball i les propostes d’intervenció formulades. Desenvolupament de la discussió i integració amb altres models d’intervenció i resultats obtinguts ( revisió de la literatura existent).

9. Conclusions del projecte. Contribucions, millores i propostes d'interès dins l'àmbit on s'ha desenvolupat el projecte.

10.Valoració de les contribucions realitzades: implicacions pràctiques, directrius futures i limitacions a l’estudi.

11. Gestió de les referències bibliogràfiques i bases de dades utilitzades.

12. Presentació i disseny de la Memòria (elaboració de l’informe i document articulo per a publicació).