SAW020 - Treball de Final de Màster (Orientació Professionalitzadora)

Semestre 2

Temari

Temari

Consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per afrontar amb destresa un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en la titulació de màster.
L'estructura del treball tindrà un plantejament de recerca-acció: reflexió sobre la pràctica professional:
a) Contextualització
b) Plantejament del problema (relació del cas amb la teoria)
c) Plantejament d'objectius, preguntes i hipòtesis d'acció
d) Proposta d'acció
e) Seguiment del procés: recollida d'evidències
f) Resultats de l'acció
g) Conclusions (relació acció amb teoria)
h) Nova proposta d'acció o de millora