SAW020 - Treball de Final de Màster (Orientació Professionalitzadora)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

El TFM s'ha de defensar davant d'un tribunal avaluador que es constituirà conforme a la normativa vigent.

A) La nota del TFM es configurarà de la següent manera:

Qualitat de l'estudi: 70%

Informe de TFM: 20%

Presentació Oral: 10%

La presentació per part de l'alumnat d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicaràla qualificació de suspens.

B) No presentat: S'entendrà que un/a estudiant no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha presentat el text científic o quan no ha realitzat la defensa pública.