Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Trabajo en equipo cooperativo

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Per tal de superar l’assignatura s’han de superar  amb un 5 o més tant el treball de grup com el treball individual. Els dos treballs permeten desenvolupar amb un grau suficient les diferents competències treballades en l’assignatura. Aquestes dos parts de l’avaluació constitueixen les proves necessàries per considerar com a presentat a l'estudiantat en una convocatòria.