SAW015 - Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris

Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: EL PROJECTE *SOCIOCOMUNITARIO

1.1. Marc teòric

1.2. Concepte

 

TEMA 2: ANÀLISI DE LA REALITAT I IDENTIFICACIÓ DE PROBLEMES

2.1. Rellevància del context: la comunitat.

2.2. El diagnòstic participatiu per a la identificació de problemes

- Activitats prèvies

- Tècniques de diagnòstic

- Detecció de problemes i priorització

2.3. Definició i enunciació del problema

 

TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

 

3.1. Nivells de planificació i de gestió del projecte

3.2. L'enfocament del marc lògic

3.2. Fases de la planificació

3.3. Elements de la programació

3.4. Guia per a l'elaboració de projectes

 

TEMA 4. L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

 4.1. Organització de l'equip de treball

 4.2. Recursos econòmics i materials

 4.3. Acció-Reflexió-Acció 

 

TEMA 5 L'AVALUACIÓ DEL PROJECTE

 5.1. Objectius i funcions de l'avaluació

 5.2. El disseny de l'avaluació: inicial, contínua i final

 5.3. L'anàlisi de les dades

 5.4. Memòries i informes

 

TEMA 6. L'EQUIP DE TREBALL I EL TREBALL EN EQUIP

6.1. El psicopedagog/a com a agent de canvi

6.2. La coordinació en els processos d'acció

6.3. Tècniques de treball en equip