SAW015 - Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Criteris de superació

A)    Per a poder portar a terme el sumatori de cadascun dels apartats, l'alumnat haurà d'obtenir, almenys, el 50 % de la qualificació de cada prova.

B)    Proves

- Examen escrit  30%

- Presentacions orals 30%

- Projectes 40%

                Totes les proves són necessàries per a l'avaluació de l'alumnat.

La primera i la segona convocatòria es realitzarà per mitjà d'un examen de preguntes obertes i tancades definides pels docents. El criteri d'alumne no presentat fa referència als alumnes que no hagen participat en totes les etapes avaluatives previstes per a l'assignatura. Si l'alumne faltara a qualsevol d'ella es denominaria: No Presentat