Temari

Temari

Tema 1. Desenvolupament intel·lectual.

 • Desenvolupament cognitiu típic.
 • Excepcionalitat cognitiva.
 • Models

Tema 2. Alumnes amb Altes Capacitats (AACC).

 • Concepte AACC i models explicatius.
 • Detecció i identificació d'AACC. Signes primerencs de l'etapa de 0 - 6 anys.
 • Característiques de les persones amb AACC a les diferents etapes de desenvolupament: infància, adolescència i edat adulta.
 • Alumnat doblement excepcional.
 • Instruments de Diagnòstic i Avaluació.
 • Resposta psicoeducativa per a alumnes amb AACC: a nivell escolar, familiar i clínic-sanitari.
 • Programes específics: ensenyar a pensar.

Tema 3. Estudiants amb Discapacitat Intel·lectual (DI).

 • Concepte de DI i models explicatius.
 • Etiologia i classificació.
 • DI associada a anomalies genètiques i cromosòmiques.
 • Retard  global del desenvolupament. Signes primerencs en l'etapa de 0 - 6 anys.
 • Instruments de Diagnòstic i Avaluació.
 • Resposta psicoeducativa per a alumnat amb DI: a nivell escolar, familiar i clínic-sanitari.
 • Programes específics a l'edat adulta.