SAW011 - Els Trastorns de l'Atenció i l'Autoregulació en la Infància

Semestre 2

Temari

Temari

1. Qüestions generals sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat

1.1. Desenvolupament històric de la conceptualització del TDAH

1.2. Definició actual: criteris diagnòstics.

1.3. Característiques del trastorn segons l'edat i els problemes associats

1.4. Prevalença

1.5. Etiologia i models explicatius

2. Avaluació comprensiva del TDAH

2.1. Avaluació de les manifestacions conductuals del TDAH

2.2. Avaluació de les manifestacions neuropsicològiques del TDAH

3. Intervenció integral al TDAH (I): tractament centrat en la persona

3.1. Tractament farmacològic

3.2. Tècniques de modificació de conducta (MC)

3.3. Tècniques cognitivoconductuals d'autoregulació cognitiva

3.4. Autoregulació socioemocional a TDAH

4. Intervenció integral al TDAH (II): tractament centrat en contextos de desenvolupament

4.1. Intervenció psicoeducativa contextualitzada a TDAH: qüestions generals

4.2. Intervenció en el context familiar

4.3. Intervenció en el context escolar

4.4 Intervenció multicontextual i multicomponent