SAW010 - Atenció Psicoeducativa a l'Alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Marc teòric sobre els Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
 • Definició i història
 • Criteris diagnòstics actuals
 • Prevalença
 • Diagnòstics diferencials i comorbiditat
 • Causes i teories explicatives
 • Detecció i avaluació
 • Intervenció
Tema 2. Detecció i Diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)
 • Instruments de detecció: M-CHAT
 • Instruments de diagnòstic: ADOS-2 i ADI-R
Tema 3. Teories explicatives i materials
 • Teoria de la Ment, Funcions Executives i Coherència Central Débil
 • Dificultats de comunicació social: conceptes; fites evolutives; dificultats en el TEA; materials d'avaluació i intervenció.
 • Conductes estereotipades: materials d'avaluació i intervenció.
 • Ús de meterials innovadors amb fins psico-educatius (apps)
Tema 4. Intervenció psicoeducativa en alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)
 • Inclusió en Infantil i Primària: mètodes TEACCH i DENVER (ESDM)
 • Inclusió en Secundària: mètode SECERTS
Tema 5. Relacions socials
 • Relacions, conflictes, assetjament i vincles
Tema 6. Espectre de l'autisme en Femení
 • Capacitats i necessitats de les dones amb TEA