Temari

Temari

-TEMA 1: Models d'Orientació i assessorament psicopedagògic.

- Concepte, definició i funcions.

- Eixides professionals.

- TEMA 2: Orientació personal.

  - Assessorament en el procés d'ensenyament-aprenentatge.  

- Autoconeixement, autoconcepte i autoestima, habilitats socials.

- TEMA 3: Orientació acadèmica.

- Assessorament en el procés d'ensenyament-aprenentatge

- Guies, materials i adaptacions curriculars.

- TEMA 4: Orientació vocacional/professional.

- Característiques, programes territorials, funcions i colectius.

- Mitjans i tècniques, disseny de programes

- TEMA 5: Acció Tutorial

- Plà d'acció tutorial.

- Programes i recursos per a la planificació i desenrotllament de tutories amb alumnat i famílies

-TEMA 6: Gestió de Serveis Psicopedagògics

- Gestió de serveis psicopedagògics.

- Departaments d'Orientació i Equips d'orientació educativa i psicopedagògica.