Resum de crèdits

Nombre de crèdits mínims que asseguren la consecució, a la Universitat Jaume I, del títol Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual, que en aquest cas concret és de 60 crèdits.

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes TFM Totals
- 15 30 - 15 60

Per a poder obtindre el títol és necessari haver cursat i superat el TFM.