Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SAU001 - Èpoques i Cultures

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAU002 - Cultura Visual Contemporània

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SAU004 - Formació Investigadora

Curs 1 - Anual - Obligatòria - Només convalida

SAU005 - Aplicacions Professionals de la Investigació Historicoartística

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida