Sistema d'avaluació

Defensa pública del trabajo fin de Máster

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

L'alumnat lliurarà als membres del tribunal, abans de procedir a la defensa del treball fi de màster, una memòria del treball d'investigació realitzat.

Per superar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir un 5 sobre 10 a la defensa pública del treball final de Màster. Així mateix, l'estudiantat ha d'obtenir un 5 sobre 10 en l'entrevista de tutorització / informe d'experts i en l'execució de tasques i pràctiques.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura si inicia el treball de recerca en el grup assignat.