Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Superar amb una nota superior a 5 (sobre un total de 10) les dues proves escrites parcials que es realitzaran.

Es considerarà presentat aquell alumne o alumna que es presenti a les dues proves escrites.