Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

A) Superar un 5 sobre 10 en l’examen escrit.

B) Es considerarà presentat l'estudiantat que assisteix a l'examen escrit.