Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

1.     1. El treball escrit representa el 80% de la nota i la defensa oral el 20% (treball + defensa sumen el 100% de la nota).

2.  2. L’alumnat no podrà superar el TFM si no obté una qualificació  d’aprovat per part del tribunal.

3.  3.  La qualificació global ha de tindre en compte si s’han adquirit les competències  assignades al TFM en la memòria de verificació del màster.