Activitats

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 145
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE37 - TFM. Ser capaç de compendiar la formació adquirida durant tots els ensenyaments en un treball final.

CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d’ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s’inclourà el coneixement de les respectives professions.

CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atès el nivell i formació prèvia dels estudiants i estudiantes així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.

CG03 - Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialització cursada.

CG04 - Concretar el currículum que s’ha d’implantar en un centre docent, participar en la planificació col·lectiva d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants i estudiantes.

CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’estudiantat i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l’autonomia, la confiança i iniciativa personals.

CG07 - Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l’aprenentatge i la convivència en l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual s'ubica; desenvolupar les funciones de tutoria i d'orientació dels estudiants i estudiantes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.

CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.

CG11 - Informar i assessorar les famílies sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills i filles.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge