SAP906 - Complements per a la Formació Disciplinar de l’Educació Física

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 sobre una escala de 0 - 10 en cadascuna de les proves d'avaluació.

  • L' estudiantat es considerarà "presentat" si realitza la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o es presenta a més del 60% de les proves d'avaluació indicades en aquesta guia.
  • L' estudiantat podrà superar l'assignatura en la segona convocatòria independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.
  • A la segona convocatòria l' estudiantat tindrà dret a ser avaluat de les proves, teòrica o pràctica, que no hagi superat en la primera convocatòria.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
  • És obligatori assistir al 75% de les classes per poder realitzar les proves d'avaluació a la primera convocatòria.