SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física)

Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1. La innovació docent: concepte, estratègies i models.
Bloc 2. La investigació educativa: concepte, fases i tipus.
Bloc 3. Projectes d'innovació en l'àmbit de l'Educació Física
Bloc 4. Projectes d'investigació en l'àmbit de l'Educació Física