SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a la superació de l'assignatura es recomana a l'alumnat realitzar un seguiment habitual de les activitats plantejades en cadascuna de les sessions presencials. L'avaluació estarà dividida en 2 apartats que tindran un valor relatiu del 50% respecte a la qualificació final.

      1. Prova teòrica: 50% de la nota final i recuperable en 2a convocatòria.

          Elaboració de tasques basades en els continguts teòrics de l'assignatura.

      2. Prova pràctica: 50% de la nota final.

           Elaboració de tasques basades en els continguts pràctics de l'assignatura.

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en tots dos apartats una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5.

En cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els dos apartats d'avaluació en una prova que es durà a terme dins del període establert pel calendari oficial del màster.