SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física)

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE27 - INV. Analitzar críticament l’acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l’orientació utilitzant indicadors de qualitat.

CE28 - INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca i avaluació educatives.

CE29 - INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de l’especialitat.

CE30 - INV. Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de l’especialitat.

CE31 - INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de l’especialitat.

CE32 - INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes de recerca, innovació i avaluació.

CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d’ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s’inclourà el coneixement de les respectives professions.

CG03 - Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialització cursada.

CG04 - Concretar el currículum que s’ha d’implantar en un centre docent, participar en la planificació col·lectiva d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants i estudiantes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge