Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE20 - DID. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

CE21 - DID. Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació.

CE22 - DID. Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries de l’especialitat.

CE23 - DID. Entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul a l’esforç.

CE24 - DID. Ser capaç de fomentar un clima que facilite l’aprenentatge i faça valer les aportacions dels estudiants i estudiantes.

CE25 - DID. Ser capaç d’integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d’ensenyament aprenentatge.

CE26 - DID. Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.

CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d’ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s’inclourà el coneixement de les respectives professions.

CG04 - Concretar el currículum que s’ha d’implantar en un centre docent, participar en la planificació col·lectiva d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants i estudiantes.

CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’estudiantat i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l’autonomia, la confiança i iniciativa personals.

CG07 - Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l’aprenentatge i la convivència en l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

CG11 - Informar i assessorar les famílies sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills i filles.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge