SAP705 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Música)

Semestre 2

Temari

Temari

Bloc1. La innovació docent: concepte, estratègies i models.
Bloc 2: La investigació educativa: concepte, fases i tipus.
Bloc 3: Processos d'innovació i projectes de recerca en l'àmbit de la Música